İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Sürdürülebilirlik
Limak Sürdürülebilirlik Politikası

Limak Sürdürülebilirlik Politikası

Sunuş

Limak Şirketler Grubu olarak doğanın tüm unsurları ile birlikte sürdürülebilir bir gezegende, insani var oluşumuzun sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için, tüm dünya olarak birlikte çaba sarf etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzun bilincindeyiz.

Bu anlayışla, tüm faaliyetlerimizde iş anlayışımızı üç boyutta ele alarak değerlendiriyor, kararlarımızı bu şekilde alıyor ve değer yaratma sürecimizi bu boyutlara dikkat ederek yönetiyoruz.

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, grubumuzun iş anayasası olacak şekilde; Limak kurucu değerleri, temel çalışma ilkeleri, iş etiği anlayışı ve küresel amaçlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ve kararlarımızı alırken başvuracağımız bir rehber niteliğinde ve tüm değer zincirinde yer alan, doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olduğumuz küresel paydaşlarımızı kapsayacak şekilde ele alınmıştır.

İş Anlayışı Odakları

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak alan üzerine inşa edilmiştir. Limak Şirketler Grubu, sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda sürdürülebilirlik politikamız aşağıdaki gibi resmedilmiştir.
 
“Kapsayıcı Gelişim” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, faaliyette bulunduğu her sektörde, tüm çalışanları, iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, küresel amaçlar ile uyumlu, sürdürülebilir bir iş anlayışını benimsemektedir.

Limak Şirketler Grubu, ekonomik alanda yaşanan gelişimin, tüm insanlık ile birlikte gezegenin tüm unsurlarını da kapsayacak şekilde sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

• Tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştiren,
• İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne uyum gösteren,
• Faaliyette olduğumuz her sektörde, araştırma-geliştirme çalışmalarına kaynak ayıran,
• Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayan,
• Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımının desteklenmesine önem veren,
• Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışan,
• Sürdürülebilirlik çalışmalarını ve deneyimini, uluslararası platformlardaki ortaklıkları ve aktif girişimleri ile tüm paydaşlarına ve dünyaya aktarmayı görev edinen,
• Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlayan,
• Tüm faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak; olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları alan,
• Düzenli olarak uluslararası standartlara uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan,
• Şeffaf, temel iş etiği kuralları ile uyumlu ve yolsuzluklar ile mücadele eden bir iş anlayışına sahibiz.

“Sosyal İnsan” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak sürdürmektedir. İnsani gelişimin sürdürülebilir kılınmasına olanak sağlayacak şekilde, yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir iş ve yaşam ortamlarının tesisine odaklanmaktadır.

Limak Şirketler Grubu, sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanlarının kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve varoluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanmaktadır.

• Gerek sektörel gerekse de sosyal girişimlerimiz ile, faaliyette olduğu tüm alanlarda ve coğrafyalarda, başta nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması olmak üzere, fırsat eşitliğinin sağlanması ve korunması ile toplumsal sağlığın gözetilmesi konularına azami dikkat gösteririz.
• İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi işimizin bir parçası olarak görürüz.
• Toplumun ve faaliyet alanlarındaki yerel paydaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmek ve işbirlikleri yapmak adına imkân yaratırız.
• Çalışanlarımızın bağlılığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyerek, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşullar oluştururuz.
• Her türlü ayrımcılığı önleyerek, çalışanlarımıza istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve performans değerlendirmesi vb. konularda eşit haklar sağlarız.
• Kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olarak tüm kademelerde kadın istihdamını artırmaya çalışırız.
• Çalışanların kişisel gelişimleri ile küresel vatandaşlık bilinçlerinin geliştirilmesi yönünde aktif çalışmalar yapar ve bu çalışmaları destekleriz. 

“Sağlıklı Gezegen” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, gezegenin tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını esas almaktadır.

Limak Şirketler Grubu, tüm faaliyetlerini çevreye saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul etmekte, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını öncesinden tespit ederek bertaraf etmenin yollarını geliştirmekte ve bu amaçla Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarına değer vermesi gerektiğine inanmaktadır.

• Faaliyet alanlarımızın tamamında çevresel etkiyi ölçerek raporlar ve sektör bazlı hedefler belirleyerek iyileştirme aksiyonları alırız.
• Çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulamasına olanak sağlarız.
• Tüm sektörlerde enerji verimliliği çalışmalarını sürekli takip eder, geliştirir ve gerekli alt yapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek için çalışırız.
• Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımını artırmak için çabalarız.
• Suyun verimli kullanımını sağlamak ve bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak projeleri geliştirir ve destekleriz.
• İklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplar, doğrulatır ve takip ederiz.


X